Οι επιδιώξεις του μαθήματος της μουσικής στο Γυμνάσιο & Λύκειο του Π.Σ.Π.Θ. επικεντρώνονται στην απόκτηση μουσικών δεξιοτήτων, γνώσεων και στάσεων, μέσα από βιωματικές μουσικές δραστηριότητες, διαθεματικές δραστηριότητες,  καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις και πειραματική εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών, διασφαλίζοντας την ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή.

Είναι επιθυμητό οι μαθητές/τριες να βιώνουν τις διαφορετικές μορφές δραστηριοτήτων μουσικής δημιουργικότητας μέσα από έναν προσανατολισμό που δεν περιορίζεται στην εξοικείωση και στην κατανόηση μεμονωμένων μουσικών εννοιών και δεξιοτήτων αλλά δίνει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να προσεγγίσουν ολιστικά το μουσικό φαινόμενο.

Οι βιωματικές διαθεματικές και διεπιστημονικές διδακτικές προσεγγίσεις επιχειρούν την υπέρβαση των διαχωριστικών ορίων που έχουν θέσει οι διαφορετικοί επιστημονικοί κλάδοι στη διάρκεια των ετών, ώστε να επιτευχθούν μορφές συνεργασίας και σύμπραξης μεταξύ των διδασκομένων μαθημάτων με σκοπό την ενιαία προσέγγιση μιας θεματικής ενότητας από όλες τις δυνατές πλευρές.

Μέσα από τις ομαδικές μουσικές δραστηριότητες οι μαθητές/τριες κοινωνικοποιούνται, αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργασίας, αλληλεπιδρούν και μαθαίνουν να σέβονται τη δουλειά των άλλων.

Η ολιστική αυτή προσέγγιση του μουσικού φαινομένου, μέσα από την ενεργή συμμετοχή των μαθητών/τριών σε δημιουργικές και βιωματικές δράσεις σε όλο το φάσμα της μαθητικής τους ζωής, μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας δια βίου σχέσης τους με την τέχνη της μουσικής.

Μαρία Πατιώ

μουσικός Π.Σ.Π.Θ.